Utbetalning

Beviljade stipendier utbetalas med utbetalningskort, löpande efter styrelsens beslut.

Övriga beslut om bidrag meddelas sökanden skriftligen.
Beviljade bidrag rekvireras när projektet är klart att genomföras.

Projektnummer och projektnamn ska alltid finnas med på rekvisitionen, namn och adress till mottagaren samt postgirokonto/bankgirokonto.
Om beloppet ska sättas in på bankkonto måste förutom kontonummer, bankens namn och clearingnummer anges.
Till mottagaren som saknar bankkonto utbetalas bidraget med utbetalningskort.

Med erhållet bidrag följer skyldighet att lämna redovisning efter avslutat projekt.