Reglemente för Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor
1
Stiftelsen Norrbottens Läns Arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnade arbetsstugor i avsikt "att bereda fattiga barn i länets mest glesbebyggda trakter skolundervisning och färdighet i handslöjder efter ortens behov samt att därförutom genom deras uppfostran till gudsfruktan, arbetsamhet och rena seder bidraga till skapandet av goda, för samhället och hembygden nyttiga medborgare", har från och med den 1juli 1954 upphört med denna verksamhetsform. Enligt av Kungl. Maj:t meddelad föreskrift skall stiftelsen därefter på så sätt fullfölja sin verksamhet, att den skall ha till huvudsakliga uppgift att bereda ungdom från Norrbottens län, företrädesvis från de bygder, där stiftelsens arbetsstugor varit inrättade, hjälp till den utbildning, som motsvarar dess gåvor och fallenhet.
  Denna hjälp skall stiftelsen framförallt giva genom att - utöver eljest utgående bidrag av allmänna medel - med stipendier, lån och praktisk utbildning för tilltänkt yrke.

2
Avkastningen av stiftelsens donationfonder må med nedan angivna inskräkningar användas för tillgodoseende av stiftelsens nya ändamål.

  S.t Barthélemyfonden,  Jeanette von Heijnes stipendiefond och Erland S. Lindens fond skola användas på sätt i respektive donationsurkunder är särskilt föreskrivet, varvid dock, såvitt avser de båda förstnämnda fonderna, med anstalter och arbetsstugor i förekommande fall skall förstås motsvarande skolhem.

  Sveas minnesfond, Henriette och Karolina Kellgrens minnesfond, fru Viktoria Söderlunds stipendiefond och professorskan Lotty Bruzelius, född Kempe, fond skola användas i överensstämmelse med i Kungl. Maj:ts resolution den 29 januari 1965 givna föreskrifter.

  J.C Kempes minnesfond skall förvaltas och användas i enlighet med för denna fond den 29 april 1963 upprättade stadgar.

3
Därest ej för vissa tillgångar strängare avsättningsregler äro särskilt föeskrivna, skall en tiondel av den årliga avkastningen läggas till kapitalet.

Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens räkenskaper och revision
4
Stiftelsens egendom förvaltas av en styrelse som har sitt säte i Luleå och som äger att för stiftelsen tala och svara samt att jämväl i övrigt besluta i stiftelsens angelägenheter.
  Landshövdingen i Norrbottens län är, om han önskar åtaga sig uppdraget, självskriven  ledamot av styrelsen och har som suppleant sin ställföreträdare. I övrigt består styrelsen av fyra ledmöter, av vilka två utses av länsstyrelsen i Norrbottens län och två av domkapitlet i Luleå. Vardera myndigheten utser dessutom en suppleant. Ledamöter och suppleanter utses för en tid av tre år. Avgår ledamot eller suppleanter under denna tid, för vilken har blivit vald, utser vederbörande myndighet ny ledamot eller suppleant för återstoden av den avgångnes mandattid. Skulle landshövdingen inte önska åtaga sig uppdraget som styrelseledamot utser länsstyrelsen en ledamot i styrelsen i hans ställe.

  Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande. Sekreterare utses av styrelsen. Sekreteraren är tillika kassaförvaltare, såvida inte särskild sådan förordnas. I mån av behov äger styrelsen därjämte antaga bokförare och annan personal.

5
Sammanträde med styrelsen hålles så ofta ordföranden finner detta nödvändigt eller minst två styrelseledamöter så påkalla, dock minst en gång om året. Ärende må icke avgöras såvida icke minst två ledarmöter utom ordföranden deltaga i beslutet. Såsom beslut gäller den mening, som ordföranden biträder.

6
Efter vad avkastningen av stiftelsens fonder medgiver och med hänsyn  tagen till andra föreliggande omständigheter bestämmer styrelsen stipendiernas och lånens antal och   Vid lämnande av lån skall, om ej annan av styrelsen godtagbar säkerhet kan ställas eller särskilda omständigheter till annat föranleda, för lånets återbetalande krävas panträtt i livförsäkring å låneansökandes liv till minst det belopp, som lånet avser. Styrelsen skall bestämma, hurvida och i vad mån ränta skall gäldas å utlämnat lån.


Stiftelsens räkenskaper och revision
7
Stiftelsens räkenskaper avslutas för kalenderår.

Stiftelsens räkenskaper avslutas för kalenderår.
8
För att granska nästföljande års  förvaltning och räkenskaper utses årligen två revisorer, den ena av länsstyrelsen och den andre av domkapitlet i Luleå. I samma ordning utses en suppleant för envar av revisorerna.
  Revisorerna äga att när som helst inventera stiftelsens kassa och övriga tillgångar samt taga del av räkenskaperna och andra handlingar, som röra förvaltningen. Räkenskaperna och berättelse över verksamheten överlämnas av styrelsen till revisorerna senast den 1 april årligen.
  Verksamhets- och revisionsberättelse överlämnas senast den 1 juli varje år till länsstyrelsen i Norrbottens län och domkapitlet i Luleå, vilka äga att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen eller om  - på grund av i revisionsberättelsen gjord eller på annat sätt framkommen anmärkning -  åtgärd som skall vidtagas för att bevara stiftelsens rätt.

9
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.

Ändring av reglementet
10
Ändring i detta reglemente vore ej giltig, med mindre densamma blivit efter hörande av domkapitlet i Luleå fastställd av länstyrelsen i Norrbottens län.

Detta reglemente har fastställts av länstyrelsen den 27 spetember 1965 och - beträffande §4 - den 18 april 1983.