Beslutsordning

Arbetsstugekommittén förbereder inkomna stipendie- och bidragsansökningar och lämnar därefter sitt förslag till styrelsen för beslut.
Styrelsen sammanträder en gång per år, vanligtvis i mars månad.

Ordförande och sekreteraren har, i uppdrag av styrelsen, rätt att fatta beslut i stipendie- och bidragsfrågor som är av brådskande natur och som kommer in mellan styrelsens sammanträden.

Styrelsens beslut går inte att överklaga. Stiftelsen är  inte någon myndighet utan en privaträttslig institution.
Inkomna erinringar granskas emellertid och föredras för ordföranden och sekreteraren,  som har rätt att ompröva beslutet.

Styrelsen behöver inte heller motivera sina beslut.<