Anvisningar för ansökan

Studiehjälp
utdelas till studerande vid gymnasieskolan eller motsvarande, samt i vissa fall till studerande vid folkhögskola. Åldersgräns 30 år.

Vid bedömningen av ansökningar tas hänsyn till sökandes behov av ekonomisk hjälp.

Studiehjälp utdelas inte till högskole- och universitetsstudier.


Till ansökan skall bifogas:
Närvarointyg/studieintyg som utfärdats av skolexeditionen. Senaste slutbetyg från tidigare utbildning, samt bestyrkt uppgift om beskattningsbar inkomst för såväl sökande som föräldrar.

För sammanboende och gifta föräldrar ska bådas beskattningsbara inkomst uppges. Det spelar ingen roll om barnen är gemensamma eller inte.
Är förälder ensamstående ska intyg bifogas.

För bidrag till övriga ändamål ska projektbeskrivning eller verksamhetsplan för planerad aktivitet lämnas. Syftet med verksamheten, antal deltagare, beräknad tidsåtgång ska anges.
Uppgifter om beräknade kostnader.
Namn och adress på ansvarig ledare/rektor för verksamheten.

Ansökan om studiehjälp eller bidrag ska vara inlämnat senast den 10 november.